Filtro 7

Altri edifici Primorska - nord, Nova Gorica

  • In vendita
  • 3.700
  • 4 m²
  • 2011

3.700

  • Informazioni
  • Descrizione

Informazioni sulla proprietà

Tipo di immobile
Altri edifici
Codice annuncio
RE ID 2081-009
superficie
4 m²
anno costruzione
2011

Informazioni sulla posizione

Paese
Slovenia
regione
Primorska - nord
zona
Nova Gorica
ubicazione
Nova Gorica
Descrizione

Na voljo večje število skladišč oziroma shramb, ki se nahajajo v različnih etažah (K2-K5) pod poslovno stavbo. 
Prostori so velikosti med 4,00 m2 in 158,3 m2, prodajna cena za posamezno shrambo znaša od 3.700 EUR + pripadajoči davek do 199.000 EUR + pripadajoči davek.  Vsi prostori, razen dela 63/70 so dokončani in na voljo za takojšnjo uporabo. Dostop do omenjenega prostora je z dvigalom, možna je tudi dostava preko garaže.

Poslovna stavba EDA center se nahaja na stičišču trgovske, upravne in povezovalne osi na elitni lokaciji v centru Nove Gorice. Poslovni center predstavlja priložnost za poslovna in kulturna srečanja ter nakupovanja in informacijsko središče celotne Goriške regije.

V ceno ni vključen pripadajoči davek. Nepremičnina se prodaja po načelu videno-kupljeno.

V kolikor se zanimate za nakup vas pozivamo, da nam na priloženem obrazcu pošljete vašo nezavezujočo ponudbo ali pa se obrnete na kontaktno osebo. Vsako ponudbo bomo obravnavali posebej in vas bomo o naši odločitvi obvestili v najkrajšem možnem času.

____________________________________________________________________________________________________________________

Stranke obveščamo, da si SDH pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako ima SDH možnost za prodajo pogodbenega predmeta, razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi: https://nepremicnine.sdh.si/kako_kupiti_nepremicnino_od_sdh/.

Prodajalec bo končno ponujeno neto ceno nepremičnin ki so obdavčene z DPN, sam pa jih je pridobil v sistemu DDV, povišal za popravek odbitka vstopnega DDV, ki bo nastala ob realizaciji prodaje izven sistema DDV tistim kupcem, ki nimajo pravice do odbitka celotnega vstopnega DDV v skladu s 45. členom ZDDV-1.

There are a large number of warehouses or storerooms located on different floors (K2-K5) under the office building.
The premises are between 4 m2 and 158.3 m2 in size, the selling price for an individual store is from EUR 3,700 + the corresponding tax to EUR 199,000 + the corresponding tax. All storerooms except part 63/70 are completed and available for immediate use. Access to the mentioned space is by elevator, delivery via the garage is also possible.

The property is sold "as is" clause.

The price does not include the corresponding tax.

If you are interested in buying, please send us your non-binding offer on the attached form or contact the contact person. We will consider each offer individually and we will inform you of our decision as soon as possible.

____________________________________________________________________________________________________________________

SDH informs customers that it reserves the right to not select any bidder in the sales process, i.e. it is not obliged to conclude a sales agreement with any bidder for the subject of an agreement or enter into any other legal relationship, even if a bid is equal to the informative (selling) price or higher. For the sale of the subject of an agreement, the SDH may also announce a public or electronic auction, publish a call for the submission of binding bids or conduct additional negotiations with bidders who submit similar bids. Additional information is available at the link below: https://nepremicnine.sdh.si/en/Instructions/How_to_buy_properties_fromSDH/.

A seller will increase its final net price, which has been set for a property taxed by a real estate transfer tax and acquired by the seller under the VAT system,  by an adjustment for the deduction of the input VAT which will arise when making the sale outside the VAT system to those buyers who are not entitled to deduct the full amount of the input VAT in accordance with Article 45 of the Value Added Tax (ZDDV-1).

Primorska - nord