Locale d'affari multiuso Lubiana, Moste Polje, Vevče, Prezzo: 1.500,00

Informazioni di base

Prezzo:
1.500,00 
contratto:
affitto
codice:
OP240932215BB
tipologia immobile:
locale d'affari
tipo:
multiuso
Paese:
Slovenia
ubicazione:
Lubiana, Moste Polje, Vevče
anno costruzione:
1940
anno ristrutturazione:
2001
superficie:
110,00 m²

Informazioni sui contatti

Boštjan Blatnik
Cellulare:
+386 40 87 00 00
Telefono:
+386 1 300 00 00
ABC NEPREMIČNINE d.o.o.
Tivolska 48
1000 Ljubljana
Cellulare:
+386 40 888 888
Telefono:
+386 1 300 00 00
Fax:
+386 1 300 00 01

Inviare la domanda

L'invio della e-mail ha avuto buon esito.

Inviare
Locale d'affari multiuso, Lubiana, Moste Polje, Vevče

1 5

Foto precedente Foto successiva
Galleria

descrizione

Ljubljana, Moste Polje, Vevče, oddamo poslovno storitveni prostor v poslovni stavbi zgrajeni 1940, celovito obnovljeni l.2001, poslovni prostor , visoko pritličje,  110 m2, z možnostjo dogovora za uporabo parkirnega prostora pred stavbo ter dodatni najem skladiščnih prostorov. Vsi priključki. V ceni so zajeti stroški energentov razen telekomunikacij. EI v izdelavi. Eventuelno je možen najem  manjše pisarne 20 m2 za ceno 300 eur/mesec.

V danem primeru posredujemo po pogoji najemodajalca, da je najemnik plača provizijo za posredovanje v višini enomesečne najemnine povečane za ddv.

Ljubljana, Moste Polje, Vevče, iznajmljuje se poslovni i uslužni prostor u poslovnoj zgradi izgrađenoj 1940. godine, u potpunosti renoviranoj 2001. godine, uredski prostor, visoko prizemlje, 110 m2, s mogućnošću dogovora o korištenju parkirnog mjesta ispred zgrade i dodatnom najmu skladišnog prostora. Sve veze. U cijenu su uključeni troškovi energenata koji nisu telekomunikacije. EI u izradi. Na kraju je moguće unajmiti mali ured od 20 m2 po cijeni od 300 eur mjesečno.

U određenom slučaju posredujemo pod uvjetima najmodavca da najmoprimac plaća proviziju za posredovanje u iznosu jednomesečne najamnine uvećane za PDV.

Ljubljana, Moste Polje, Vevče, Geschäfts- und Dienstleistungsfläche zur Miete in einem 1940 erbauten, 2001 komplett renovierten Bürogebäude, Bürofläche, hohes Erdgeschoss, 110 m2, mit der Möglichkeit, die Nutzung von Parkplätzen vor dem Gebäude und die zusätzliche Vermietung von Lagerflächen zu vereinbaren. Alle Verbindungen. Der Preis beinhaltet die Kosten für andere Energieprodukte als Telekommunikation. EI im Aufbau. Schließlich ist es möglich, ein kleines Büro von 20 m2 zum Preis von 300 Euro / Monat zu mieten.

In einem bestimmten Fall vermitteln wir unter den Bedingungen des Vermieters, dass der Mieter eine Vermittlungsprovision in Höhe einer um die Mehrwertsteuer erhöhten Monatsmiete zahlt.

Lubiana, Moste Polje, Vevče, locale commerciale e di servizio in affitto in un edificio per uffici costruito nel 1940, completamente ristrutturato nel 2001, spazio per uffici, piano rialzato, 110 m2, con la possibilità di concordare l'uso del parcheggio di fronte all'edificio e ulteriore affitto di spazio di archiviazione. Tutti i collegamenti. Il prezzo include i costi dei prodotti energetici diversi dalle telecomunicazioni. EI in costruzione. Alla fine è possibile affittare un piccolo ufficio di 20 m2 al prezzo di 300 euro / mese.

In un determinato caso, mediamo alle condizioni del locatore che il locatario paghi una commissione per la mediazione nell'importo di un mese di affitto maggiorato dell'IVA.

Ljubljana, Moste Polje, Vevče, business and service space for rent in an office building built in 1940, completely renovated in 2001, office space, high ground floor, 110 m2, with the possibility of agreeing on the use of parking space in front of the building and additional rental of storage space. All connections. The price includes the costs of energy products other than telecommunications. EI under construction. Eventually, it is possible to rent a small office of 20 m2 for the price of 300 eur / month.

In a given case, we mediate under the conditions of the lessor that the lessee pays a commission for mediation in the amount of one month's rent increased by VAT.

Љубљана, Мосте Поље, Вевче, издаје се пословни и услужни простор у пословној згради изграђеној 1940. године, потпуно реновираној 2001. године, пословни простор, високо приземље, 110 м2, са могућношћу договора о коришћењу паркинг места испред зграде и додатном закупу складишног простора. Све везе. У цену су укључени трошкови енергената који нису телекомуникације. ЕИ у изради. На крају је могуће изнајмити малу канцеларију од 20 м2 по цени од 300 еур месечно.

У датом случају посредујемо под условима закуподавца да закупац плаћа провизију за посредовање у износу једномесечне закупнине увећане за ПДВ.

Любляна, Мосте Поле, Вевче, сдают в аренду офисные и служебные помещения в офисном здании, построенном в 1940 году, полностью отремонтированном в 2001 году, офисные помещения, высокий цокольный этаж, 110 м2, с возможностью согласования использования парковочного места перед зданием и дополнительной аренды складских помещений. Все подключения. Цена включает стоимость энергоносителей, кроме телекоммуникаций. EI в стадии строительства. В итоге можно арендовать небольшой офис площадью 20 м2 по цене 300 евро в месяц.

В конкретном случае мы выступаем посредником на условиях арендодателя, согласно которому арендатор платит комиссию за посредничество в размере арендной платы за один месяц, увеличенной на НДС.

Ljubljana, Moste Polje, Vevče, espace commercial et de service à louer dans un immeuble de bureaux construit en 1940, entièrement rénové en 2001, espace bureau, rez-de-chaussée surélevé, 110 m2, avec la possibilité de convenir de l'utilisation de l'espace de stationnement devant l'immeuble et de la location supplémentaire d'espace de stockage. Toutes les connexions. Le prix comprend les coûts des produits énergétiques autres que les télécommunications. EI en construction. A terme, il est possible de louer un petit bureau de 20 m2 pour le prix de 300 euros / mois.

Dans un cas donné, nous méditons aux conditions du bailleur que le locataire paie une commission de médiation d'un montant d'un mois de loyer majoré de la TVA.

Ljubljana, Moste Polje, Vevče, espacio comercial y de servicios en alquiler en un edificio de oficinas construido en 1940, completamente renovado en 2001, espacio para oficinas, planta baja alta, 110 m2, con posibilidad de acordar el uso de plaza de aparcamiento delante del edificio y alquiler adicional de trastero. Todas las conexiones. El precio incluye los costos de productos energéticos distintos de las telecomunicaciones. EI en construcción. Eventualmente, es posible alquilar una pequeña oficina de 20 m2 por el precio de 300 euros / mes.

En un caso dado, mediamos bajo las condiciones del arrendador que el arrendatario paga una comisión por mediación por el monto de un mes de alquiler incrementado por el IVA.

Lubjanë, Moste Polje, Vevçe, hapësirë biznesi dhe shërbimi me qira në një ndërtesë zyre të ndërtuar në vitin 1940, e rinovuar plotësisht në vitin 2001, hapësirë për zyre, kati i lartë, 110 m2, me mundësinë e rënë dakord për përdorimin e hapësirës së parkimit para ndërtesës dhe qira shtesë të hapësirës për ruajtje. Të gjitha lidhjet. Çmimi përfshin kostot e produkteve energjetike përveç telekomunikacionit. EI në ndërtim e sipër. Përfundimisht, është e mundur të marrësh me qira një zyrë të vogël prej 20 m2 për çmimin 300 eur / muaj.

Në një rast të caktuar, ne ndërmjetësojmë në kushtet e qiradhënësit që qiramarrësi të paguajë një komision për ndërmjetësim në shumën e qirasë njëmujore të rritur me TVSH.

Annunci simili

Locale d'affari ambulatorio Lubiana, Bežigrad, Bežigrad

affitto
superficie: 98,28
Prezzo: 1.100,00 € al mese

Locale d'affari ufficio Lubiana, Vič Rudnik, Kolezija

affitto
superficie: 123,00
Prezzo: 1.700,00 € al mese

Locale d'affari ufficio Lubiana, Bežigrad, Bežigrajski dvor

affitto
superficie: 123,73
Prezzo: 10,00 € / m² (~ 1.237,30 €)

This site uses cookies for better performance and user experience. Do you agree to use of cookies?

Find out more

Cookies on our web page

What is Cookie?

A cookie is a small piece of data sent from a website and stored in a user's web browse while a user is browsing a website. When the user browses the same website in the future, the data stored in the cookie can be retrieved by the website to notify the website of the user's previous activity

How do we use cookies?

A visit to a this page could generate the following types of cookie.

Strictly necessary cookies

These cookies are essential in order to enable you to move around the website and use its features, such as accessing secure areas of the website. Without these cookies services you have asked for, like shopping baskets or e-billing, cannot be provided.

2. Performance cookies

These cookies collect information about how visitors use a website, for instance which pages visitors go to most often, and if they get error messages from web pages. These cookies don’t collect information that identifies a visitor. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. It is only used to improve how a website works.

3. Functionality cookies

These cookies allow the website to remember choices you make (such as your user name, language or the region you are in) and provide enhanced, more personal features. For instance, a website may be able to provide you with local weather reports or traffic news by storing in a cookie the region in which you are currently located. These cookies can also be used to remember changes you have made to text size, fonts and other parts of web pages that you can customise. They may also be used to provide services you have asked for such as watching a video or commenting on a blog. The information these cookies collect may be anonymised and they cannot track your browsing activity on other websites.

4. Targeting and advertising cookies

These cookies are used to deliver adverts more relevant to you and your interests They are also used to limit
the number of times you see an advertisement as well as help measure the effectiveness of the advertising campaign. They are usually placed by advertising networks with the website operator’s permission. They remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Quite often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

Cookie management

Cookies can be managed via the web browser settings. Please, see you browser help how to manage cookies.

On this site you can always turn cookies on/off on menu item “Cookie Management”.

Website management

This website is managed by:

Kabi d.o.o.